Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI EKO-GAZ PALIWA – CZTERY TALERZE

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Promocja pod nazwą  „EKO-GAZ – CZTERY TALERZE”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez firmę Eko-Gaz Paliwa Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 8, zwaną dalej „Organizatorem”.
Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. Promocja prowadzona jest na całym obszarze miasta Brzeziny.
Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.eko-gaz.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”.

§ 2. ZASADY PROMOCJI

W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające paragon z restauracji Cztery Talerze z siedzibą w Brzezinach przy ul. Modrzewskiego 9.
Przedmiotem promocji jest jednorazowy rabat, wynoszący 5 zł brutto,  na zakup gazu propan – butan oraz propan, w butli o pojemności 11 kg, do użytku domowego, zwany dalej „Rabatem Promocyjnym”.
Jedna osoba może otrzymać jeden rabat promocyjny za okazaniem jednego paragonu z restauracji Cztery Talerze.
Rabat promocyjny udzielany jest przy dostarczeniu butli z określonym gazem,
o pojemności 11 kg, pod wskazany adres, przez pracownika Organizatora, po uprzednim oznaczeniu paragonu stosowną pieczęcią oraz podpisem Pracownika Organizatora.
Uczestnikiem Promocji może być osoba pełnoletnia, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Rabat promocyjny nie może być sumowany na podstawie kilku paragonów. Obowiązuje zasada „jeden paragon – jeden rabat na zakup butli z gazem”.
Rabat promocyjny może być wykorzystany tylko jeden raz, po okazaniu tego samego paragonu.

§ 3. REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie od dnia 01.06.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. na adres Organizatora, podany
w §1.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.