Czym jest LPG?

CZYM JEST LPG?

LPG ( skrót ang. nazwy Liquefied Petroleum Gas) jest to mieszanina gazów ropopochodnych, węglowodorowych. Gaz ten występuje w fazie skroplonej, gaz ziemny natomiast w fazie lotnej jako gaz sprężony (CNG – skrót ang. nazwy Compressed Natural Gas) albo skroplony (LNG – skrót ang. nazwy Liquefied Natural Gas).

Mieszaninę gazów ropopochodnych otrzymuje się jako produkt uboczny przy rafinacji rapy naftowej, a także podczas uruchamiania nowego odwiertu gazu ziemnego.
LPG jest wykorzystywany głównie jako napęd do pojazdów silnikowych. Dzięki swojej wszechstronności, znajduje również zastosowanie w przemyśle – np. przy wykonywaniu prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali. Doskonale sprawdza
się jako paliwo w procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach. Gaz płynny sprawdza się również w naszych domach jako źródło zasilania kuchenek oraz jako ogrzewanie.
LPG przechowywany jest w zamkniętych pojemnikach (zbiornikach, butlach). Skrapla się w normalnej temperaturze i pod niskim ciśnieniem. Zazwyczaj LPG to albo propan (C3H8), butan (C4H10) albo mieszanina obu gazów. Wartość opałowa skroplonej mieszaniny propanu i butanu jest równa 46 MJ/kg przy gęstości 0,557 kg/dm3, podczas gdy benzyny 43,9 MJ/kg.
Propan posiada wyższy stopień odparowania ze stanu ciekłego przy ujemnych temperaturach zewnętrznych do -35°C.
Przechowywany w postaci ciekłej w zbiorniku wytwarza wyższe ciśnienie niż butan w tej samej temperaturze. Propan stosowany jest wszędzie tam, gdzie potrzebne jest paliwo o znacznie wyższej kaloryczności (wartość opałowa dolna gazu propan na kilogram – 12,8 kWh (46,1 MJ) ). Posiada liczne zastosowania w przemyśle i rolnictwie.
Butan posiada niższe ciśnienie pary w takich samych temperaturach, w związku z czym jest bardziej przydatny do użycia
w zamkniętych pomieszczeniach oraz na zewnątrz latem i w cieplejszym klimacie. Gaz ten również posiada różnorodne zastosowania.

W polskim systemie prawnym funkcjonują dwie normy charakteryzujące właściwości fizykochemiczne LPG w zależności od jego zastosowania, tj.:
•    PN-C-96008 „Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe. Gazy skroplone C3-C4” – normę tę stosuje się do gazów skroplonych C3–C4 stosowanych jako podstawowy surowiec do dalszej przeróbki chemicznej, również jako gaz opałowy
dla gospodarstw domowych, przemysłu i turystyki,
•    PN-EN 589 „Paliwa do pojazdów samochodowych. LPG. Wymagania i metody badań” – w normie tej podano wymagania
i metody badań paliwa silnikowego LPG będącego w sprzedaży i dystrybucji, dotyczy to LPG używanego w samochodach z silnikami dostosowanymi do tego paliwa.
LPG został otrzymany po raz pierwszy w 1910 r. przez doktora Waltera Snellinga. Wprowadzony do handlu w 1912 roku, sprzedawany jako wygodne i bezpieczne paliwo do przenośnych kuchenek gazowych.